TRUMPA INFORMACIJA APIE KURIAMOS APLINKOSAUGINĖS PROFSĄJUNGINĖS ORGANIZACIJOS BŪSIMĄ VEIKLĄ IR VEIKLOS TIKSLUS

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos profesinė sąjunga (toliau vadinama – Sąjunga) bus savanoriška, savarankiška, savaveiksmė organizacija, nepriklausoma nuo valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, darbdavių ir jų organizacijų, politinių partijų, visuomeninių organizacijų bei judėjimų ir vykdys laisvųjų profesinių sąjungų politiką.
2. Lietuvos valstybės aplinkosauginė profesinė sąjunga veiks vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų ir kitais įstatymais bei norminiais aktais, Visuotine Žmogaus Teisių deklaracija, Tarptautinės Darbo organizacijos Konvencijomis bei Lietuvos valstybės aplinkosauginės profesinės sąjungos įstatais.
3. Sąjunga bus savarankiška ir gali tapti sudėtinė Lietuvos profesinių sąjungų judėjimo dalis, savo darbą grindžianti demokratinės veiklos principais. Sąjunga gali jungtis arba bendradarbiauti su kitomis Lietuvos, užsienio šalių profesinėmis sąjungomis bei tarptautinėmis ar kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais.

TIKSLAI IR VEIKLA:

1. Šakos lygiu jungti, remti ir koordinuoti Sąjungos narių veiksmus.
2. Atstovauti ir ginti Sąjungos narių darbo, ekonomines, socialines, profesines teises ir teisėtus interesus.
3. Skatinti ir vystyti socialinę partnerystę. Sudaryti kolektyvinius ir kitokius susitarimus bei sutartis su darbdaviais bei jų organizacijomis.
4. Atstovauti savo narius ir ginti jų teisėtus interesus teismuose, valdžios, valdymo organuose ir santykiuose su darbdaviais bei jų organizacijomis.
5. Konsultuoti narius darbo, ekonominiais, socialiniais ir kitais su darbo santykiais susijusiais klausimais. Tarpininkauti sprendžiant kolektyvinius ginčus.
6. Įstatymų nustatyta tvarka remti bei organizuoti piketus, mitingus, streikus ir kitas akcijas narių teisėms ir teisėtiems interesams ginti.
7. Vykdyti narių visuomeninį, ekonominį, teisinį švietimą ir mokymą. Ruošti įvairias mokymo programas, metodinę, informacinę, reklaminę ir kitą medžiagą.
8. Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidentui bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Aplinkos ministerijai dėl naujų įstatymų ir nutarimų priėmimo, galiojančių įstatymų papildymo, pakeitimo, panaikinimo.
9. Kurti sektorius, atstovaujančius specifinėms narių grupėms.
10. Organizuoti narių poilsį, turizmą, kitus laisvalaikio renginius.
11. Steigti įvairius materialinės paramos, švietimo ir kitus fondus.
12. Užsiimti reklamine ir leidybine veikla.
13. Remti, palaikyti kandidatus – profesinių sąjungų narius į visų lygių renkamus organus ir išsakyti savo nuomonę rinkiminėse kampanijose.
14. Dalyvauti Lietuvos, užsienio ir tarptautinių laisvųjų profesinių sąjungų veikloje.
15. Vykdyti kitokią Lietuvos Respublikos įstatymais neuždraustą veiklą.
16. Sąjunga gali būti paramos gavėja ir teikėja bei labdaros teikėja.

 

KODĖL VERTA STOTI į PROFSĄJUNGĄ?
TODĖL, KAD PROFESINĖ SĄJUNGA:

* tai MANO organizacija, kuri mane gina ir atstovauja mano
teisėms darbe;
* derasi su darbdaviu dėl geresnių mano darbo sąlygų (darbo
užmokesčio didinimo ir kitų socialinių garantijų);
* nemokamai mane konsultuoja darbo, jo apmokėjimo ir

socialiniais klausimais;
* kvalifikuoti teisininkai ir specialistai gina ir atstovauja mane teismuose ir institucijose  kai
pažeidžiamos mano teisės darbe;
* supažindina mane su darbo teisės įstatymais ir informuoja
apie jų pasikeitimus;
* moko mane ir aš sužinau daug reikalingos ir man naudingos
įvairios informacijos;
* organizuoja man papildomą apmokymą bei perkvalifikavimą;
* sudaro galimybes man susipažinti su kitų šalių profesinių sąjungų patirtimi atstovaujant ir ginant darbuotojus, užmegzti su jais kontaktus.

STOK Į PROFESINĘ SĄJUNGĄ IR KARTU SU VISAIS TU GALĖSI:

*atstovauti savo ir kitų darbuotojų interesams derybose su
darbdaviu dėl geresnių nei numato įstatymai darbo, ekonominių
ir socialinių teisių bei garantijų;
* kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi darbo įstatymų reikalavimų, kolektyvinių sutarčių ir kitų susitarimų;
* dalyvauti Lietuvos profesinių sąjungų judėjime, kartu priimti sprendimus;
* atstovauti savo ir kitų darbuotojų interesams, Respublikos valdymo organuose, darbdavių organizacijose.
* Profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus.
Profesinės sąjungos Lietuvos Respublikoje veikia laisvai ir savarankiškai. Visos profesinės sąjungos turi lygias teises. Jos turi teisę parengti savo veiklos įstatus ir reglamentus, laisvai rinkti savo atstovus, organizuoti bei formuoti savo veiklos programą.
Profesinės sąjungos gali steigtis: profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais.
Profesinė sąjunga, kaip ir bet kuri kita teisėta organizacija, jos struktūra ir veikla yra reglamentuojama tam tikrų bendrų ir specialių įstatymų. Profesinės sąjungos organizatoriui, aktyviai dirbančiam šioje srityje, būtina žinoti mažiausiai tris esminius profesinių sąjungų steigimą, statusą ir veiklą reguliuojančius teisės aktus:
Darbo kodeksas (nustato profesinės sąjungos teises ir pareigas darbo teisiniuose santykiuose)
Civilinio kodekso II knyga (bendras įstatymas, taikomas visoms organizacijoms, taip pat ir profesinėms sąjungoms)
LR Profesinių sąjungų įstatymas (specialus įstatymas, nustatantis specifinį profesinių sąjungų statusą palyginus su kitomis organizacijomis)
Labai svarbus profesinių sąjungų veiklai yra demokratijos ir aktyvaus dalyvavimo principas. Profesinės sąjungos nariai turi suprasti, kad profesinė sąjunga tarnauja jiems ir tik jie sprendžia, kokia yra profesinės sąjungos veiklos kryptis.

BENDRADARBIAVIMAS IR TARPTAUTINĖ VEIKLA

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos profesinė sąjunga gali tapti Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos narė. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija yra pasaulinio Visuomeninių paslaugų sekretoriato (PSI) nare, o nuo 1998 m. – Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU) nare.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija glaudžiai bendradarbiauja su Skandinavijos šalių, Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Baltijos šalių – Estijos ir Latvijos valstybės tarnautojų profesinėmis sąjungomis.

STRUKTŪRA

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos profesinė sąjungos aukščiausias vadovaujantis organas yra Konferencija, šaukiamas kartą per metus. Organizacija apjungs visus RAAD – us ir visas aplinkosauginės įstaigas, institucijas.

Tarp Konferencijų profesinės sąjungos veiklą vykdo Valdyba, kuri renkasi ne rėčiau keturių kartų per metus. Tarpe tarp Konferencijų Profsąjungos vykdomasis organas bus Profsąjungos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas.

Vykdomos veiklos kontrolę vykdo Kontrolės komisija kuri renkama Konferencijoje trijų metų laikotarpiui iš 3 Sąjungos narių

LĖŠOS IR TURTAS

Profsąjungos turtą sudaro narių mokesčiai, rėmėjų įnašai bei kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas. Taip pat nuosavybės teise gali priklausyti ilgalaikio naudojimo turtas.
Lėšos ir turtas naudojamas Sąjungos veiklai vykdyti.
Profsąjungos nariai kiekvieną mėnesį moka nario mokestį. Įgaliotinių taryba gali nutarti skelbti tikslines rinkliavas.