Profesinės sąjungos atstovai

Vadovaujantis įstatais ir Profesinės sąjungos valdybos sprendimu Profesinę sąjungą atskiruose regionų aplinkos apsaugos departamentuose atstovauja Profesinės sąjungos pirmininkas ir valdybos nariai pagal teikiamą sąrašą:

1. Profesinės sąjungos pirmininkas:

Vaidas Laukys, tel. 8 602 72147, El. paštas: aplinkosprofsajunga@pareigunai.lt;

2. Valdybos nariai

Vardas, pavardė

Tel. Nr.

El. paštas

Eimantas Puodžiukas (Aplinkos apsaugos departamentas)   8 686 32923  epuodziukas@gmail.com
Romualdas Sližauskas (Aplinkos apsaugos departamentas)   8 686 49124  vandenis65@gmail.com
Gintautas Andruškevičius (Aplinkos apsaugos departamentas)   8 615 94505  gintautas.andru@gmail.com
Andrius Jankauskas (Aplinkos apsaugos departamentas)   8 610 43584  a.jankauskas04@gmail.com
Kristina Malaiškaitė (Aplinkos apsaugos departamentas)
Kristina Stripeikienė (Valstybinė miškų tarnyba)   8 614 24145  kristinastripeikiene@gmail.com
Onutė Grigaitė (Valstybinių saugomų teritorijų tarnyba)   8 615 96047  onugri@gmail.com
Saulė Anisimovienė (Aplinkos apsaugos agentūra)   8 686 13007  sauleanisimoviene@gmail.com
Antanas Baigys (VĮ Valstybinių miškų urėdija)   8 686 16012  antanas.baigys@gmail.com
Margarita Kirkliauskaitė (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)   8 601 34925  Margarita.kirkliauskaite@gmail.com

 

Profesinės sąjungos atstovai veikdami pagal įstatymus ir kitus norminius teisės aktus vykdo darbo įstatymų, kitų norminių teisės aktų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolę, turi šias pagrindines kolektyvinio atstovavimo teises:

  1. Teikia pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo įmonėje.
  2. Vykdo nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę.
  3. Saugo darbuotojų teises ir interesus darbdaviui priimant sprendimus dėl darbuotojų atleidimo, įmonės, įstaigos ar organizacijos reorganizavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbuotojų teisinei padėčiai.
  4. Turi teisę gauti informaciją ir konsultuotis su darbdaviais dėl dabartinės ir būsimos įmonės (struktūrinio padalinio) veiklos, ekonominės padėties bei darbo santykių būklės, taip pat prieš priimant sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai.
  5. Turi teisę skųsti teismui darbdavio ir jo įgaliotų asmenų sprendimus bei veiksmus, prieštaraujančius teisės normoms, sutartims ar pažeidžiančius atstovaujamo asmens teises.
  6. Profesinės sąjungos atstovai atlieka ir kitus veiksmus, kuriais atstovaujami darbuotojų interesai esant darbo santykiams ir kurie atitinka įstatymus, neprieštarauja sąžiningiems santykiams tarp šalių.