Profesinės sąjungos atstovai

Vadovaujantis įstatais ir Profesinės sąjungos valdybos sprendimu Profesinę sąjungą atskiruose regionų aplinkos apsaugos departamentuose atstovauja Profesinės sąjungos pirmininkas ir valdybos nariai pagal teikiamą sąrašą:

1. Profesinės sąjungos pirmininkas:

Eimantas Puodžiukas, tel. 8 602 72147, El. paštas: aplinkosprofsajunga@pareigunai.lt;

2. Valdybos nariai

Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
Arvydas Bagdanskas (Kauno regionas) 8 614 61524 arvydas_2001@email.lt
Jaunius Janonis (Alytaus ir Marijampolės regionas) 8 683 65385 jaunius.janonis@gmail.com
Gintautas Andruškevičius (Panevėžio regionas) 8 615 94505 gintautas.andru@gmail.com
Andrius Jankauskas (Šiaulių regionas) 8 610 43584 a.jankauskas04@gmail.com
Kristina Malaiškaitė (Utenos regionas) 8 614 94941
Valentinas Ščerveninas (Klaipėdos regionas) 8 686 76535 v.scerveninas@gmail.com
Viktoras Mindžiulis (Vilniaus regionas) 8 615 94487 v.mindziulis@gmail.com

Profesinės sąjungos atstovai veikdami pagal įstatymus ir kitus norminius teisės aktus vykdo darbo įstatymų, kitų norminių teisės aktų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolę, turi šias pagrindines kolektyvinio atstovavimo teises:

  1. Teikia pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo įmonėje.
  2. Vykdo nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę.
  3. Saugo darbuotojų teises ir interesus darbdaviui priimant sprendimus dėl darbuotojų atleidimo, įmonės, įstaigos ar organizacijos reorganizavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbuotojų teisinei padėčiai.
  4. Turi teisę gauti informaciją ir konsultuotis su darbdaviais dėl dabartinės ir būsimos įmonės (struktūrinio padalinio) veiklos, ekonominės padėties bei darbo santykių būklės, taip pat prieš priimant sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai.
  5. Turi teisę skųsti teismui darbdavio ir jo įgaliotų asmenų sprendimus bei veiksmus, prieštaraujančius teisės normoms, sutartims ar pažeidžiančius atstovaujamo asmens teises.
  6. Profesinės sąjungos atstovai atlieka ir kitus veiksmus, kuriais atstovaujami darbuotojų interesai esant darbo santykiams ir kurie atitinka įstatymus, neprieštarauja sąžiningiems santykiams tarp šalių.